De verkeers- en parkeerproblematiek in ons Jekerkwartier

Reeds meer dan een jaar is ons buurtplatform in overleg samen met het OJK (orgaan van de ondernemers in ons kwartier) met wethouder Nuss over het autoluw maken en voetgangersvriendelijk van het Jekerkwartier. Vanmiddag weer een vervolggesprek gehad. Aan de orde zijn gesteld het verkeer door de Tafelstraat en de Witmakersstraat en daarnaast de situatie in de overige straten. Het plaatsen van een voetgangersbord met toegang voor het autoverkeer van omwonenden is even uitgesteld. Eerst wordt een nulmeting verricht in de Witmakersstraat. Zodra de uitkomst er is, wordt het overleg voorgezet. Verder zijn besproken het uitbreiden van bewonersparkeerplaatsen op basis van het terugdringen van betaalde parkeerplaatsen. Daar wordt een overzicht van gemaakt dat wij u zullen toesturen zodra we dit ontvangen hebben. Het aantal fietsenstallingen bij de UB aan de Nieuwenhofstraat wordt op korte termijn uitgebreid. Daarnaast zoeken we nog naar andere plaatsen voor deze stallingen. Een ander punt dat aan de orde gesteld is, is het zoeken naar laad-en losplekken voor het vrachtverkeer. Samen met de ondernemers zullen we daar voorstellen voor ontwikkelen. Mogelijk aan de Pieterstraat en op een andere plek in het kwartier. Tot slot gaan we het sluipverkeer onder de loep nemen. Met name de route Witmakerstraat, Kapoenstraat, Achter de Molens, etc. Ook daar zullen wij verslag van doen. Via de mail en deze website. Indien u een reactie wilt geven of een vraag wilt stellen dan kan dat via jekerkwartier@hotmail.com

LIJSTTREKKERSDEBAT 8 FEBRUARI JL. GROOT SUCCES !!!!!!!!!!!

Om 10 uur was het zover. Onder de aanwezigheid van meer dan 1oo bezoekers mochten de 8 aangemelde lokale lijsttrekkers (John Aarts, André Willems, Albert Nuss, Vivianne Heijnen, John Steijns, Gerdo van Grootheest, Mieke Damsma en John Gunter) hun politieke visie geven op de toekomst van ons Jekerkwartier. Allen prezen de schoonheid van onze buurt maar er werden verschillende accenten gezet. Onderwerpen die de revue passeerden waren, de parkeerproblematiek, autoluw maken van onze buurt, faciliteren van startende ondernemers, de sprong over de Bisschopssingel om onze buurt structureel en voetgangersvriendelijk met het Jekerdal te verbinden, studentenhuisvestiging, de problematiek van de parken, handhaving, etc. Het aanwezige publiek kon haar oordeel uitspreken door respectievelijk een groene, gele of rode kaart omhoog te steken. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Een echte winnaar kwam niet naar voren, maar duidelijk was, dat sommige lijsttrekkers in de komende weken nog een tandje bij moeten steken, willen ze in het gevlei komen van de aanwezigen. Na de pauze was het de beurt aan de zaal. Velen maakten van de gelegenheid gebruik, hun individuele problemen met zaken in de buurt voor te leggen. Daarnaast kwamen ook de structurele problemen op het gebied van parkeren en verkeer, overlast van studenten in de avonduren en de vraag naar een parkeervoorziening in de nabijheid van onze buurt aan de orde. Samengevat kijken we, als bestuur, terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Ook de aanwezige politici waardeerden na afloop ons evenement. Voor hen allen was het de vuurdoop in aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart as.