Handhaving in het Jekerkwartier

Wij besteden veel aandacht aan de leefbaarheid van onze buurt. Bijna dagelijks zijn we in de slag met buurtbewoners, gemeenteambtenaren, ondernemers en bezoekers van ons kwartier. Het gaat daarbij om onderhoud van de openbare ruimte, rommel op straat, foutief geplaatste fietsen, scooters en motoren, verkeer- en geluidsoverlast, graffiti, etc. etc. Bijna wekelijks hebben we contact met gemeente-ambtenaren over deze zaken. Speciale aandacht besteden wij daarbij een de geluidsoverlast van feestende studenten en rondom horecazaken. Meer dan 4 jaar geleden hebben we tezamen met een zestal horecazaken een convenant gesloten waarbij spelregels zijn opgesteld met betrekking tot geluid en gedragingen van bezoekers. Helaas constateren we dat het afgelopen jaar enkele horecazaken de teugels weer laten vieren. Klachten van bewoners richting gemeente en ons Buurtplatform nemen toe. We hebben aandacht gevraagd hiervoor bij Handhaving maar moeten helaas constateren dat er slecht of niet gereageerd wordt van die zijde. Een voorbeeld moge zijn de reeds vele jaren slepende kwestie van overlast rond de disco d’n Hiemel. Bewoners van de Bernardusstraat hebben bijna allen het verzet en klagen gestaakt omdat ze de rol van Handhaving in deze ver onder de maat vinden. Recentelijk bereiken ons klachten over overlast van enkele andere horecazaken in onze buurt. Geluid van muziek binnen en buiten en herrie veroorzaakt door bezoekers op terras en straat zijn de oorzaak. Handhaving reageert, zoals gebruikelijk niet of nauwelijks. Ze handhaven vooral zichzelf, zoals een van de “slachtoffers” het uitdrukte. Wij hebben ons daarom rechtstreeks via gesprekken en brieven tot het College gewend en met name tot onze nieuwe burgemeester mevrouw Annemarie Penn-te Strake. We hebben haar gevraagd deze zaak spoedig en voortvarend op te pakken. Wij gaan ook weer op korte termijn met de ondertekenaars van het Horecaconvenant aan tafel om te bezien hoe we daar verder mee omgaan om de ontstane onrust terug te dringen en een nieuwe start te maken. Heeft u vragen meld u dan rechtstreeks tot ons via de de mail: jekerkwartier@hotmail.com.

Kerstborrel-Nieuwjaarsreceptie 2015

 

Zeer geslaagde Nieuwjaars borrel 11 januari 2015.

 

Zondag 11 januari hielden wij onze 4e nieuwjaarsreceptie in Café Tribunal aan de Tongersestraat. Ondanks de concurrentie van “Zweit veur Leid” vonden toch nog ca. 50 buurtgenoten en ondernemers de weg naar dit gezellige etablissement.

Hier werden onder het genot van een hapje en een drankje nieuwjaarswensen uitgewisseld en herinneringen uit het verleden opgehaald onder “de blikken vaan Roeje Pierre, Aajt Netteke en Gekke Willie”.

De meer dan geslaagde middag, waarbij het voltallige bestuur acte de présence gaf werd rond kwart voor vijf afgesloten.

 

Tot slot ’n oprechter merci aan Leo en zijn crew

 

Bedaank, bedaank, bedaank.

 

Frank Geuskens (bestuurslid)

Nieuw bestuurslid

En wat voor een! Een jonge gast. En ook nog student.

 Wouter Geuze, 3de jaars student Science Programme aan de Universiteit van Maastricht is lid geworden van ons Bestuur. Wouter is 22 jaar en woont sinds 2012 in onze stad. Tijdens de Dag van de Buurten 2014 is Wouter in contact gekomen met de mensen uit de buurt en met de andere buurtplatforms. Er wonen veel studenten in onze buurt. Wij als buurt koesteren hen en daarom zijn we blij dat we een vertegenwoordiger van deze belangrijke bevolkingsgroep in ons Bestuur erbij hebben.

3 maal is scheepsrecht, Buurtontbijt 2014

Op 1 juni jongstleden hebben we samen met het Team Café Lure ons 3e buurtontbijt georganiseerd. We mochten wederom 70 mensen ontvangen, waaronder een aantal nieuwkomers. In de mooie voorjaarszon genoten we 2 uur lang van een verzorgd uitgebreid ontbijt, afgerond met een mooi glas witte wijn. Het brood werd ons wederom aangeboden door de bakkerij de Bisschopsmolen. Veel informatie uitgewisseld en nieuwe informatie tot ons genomen. We danken een ieder die bijdroeg aan de gezellige sfeer. Met dank aan het Team Café Lure onder leiding van Yves Mullenders

foto

Oplossing voor het wildparkeren van studentenfietsen in het Jekerkwartier

Twee jaar geleden hebben bestuursleden, gewapend met een foto-apparaat en tekenblok het “wildparkeren” van voornamelijk studenten met hun fietsen in het Jekerkwartier in beeld gebracht. Met de resultaten daarvan hebben we overleg aangevraagd bij mevrouw Ingrid Wijk, directrice van de UB van de Universiteit Maastricht. Parallel daaraan is overleg opgestart met vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht. Diverse oplossingen zijn over en weer aangedragen om het probleem hanteerbaar te maken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande fietsenstallingen op eigen terrein van de Universiteit. De kroon op dat werk wordt binnenkort gezet door het plaatsen van 156 extra fietsenrekken langs de Nieuwenhofstraat voor de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast heeft de Universiteit iemand aangesteld om studenten aan te spreken op het wildparkeren en ze te verwijzen naar de daarvoor aangelegde parkeerplekken. 

De verkeers- en parkeerproblematiek in ons Jekerkwartier

Reeds meer dan een jaar is ons buurtplatform in overleg samen met het OJK (orgaan van de ondernemers in ons kwartier) met wethouder Nuss over het autoluw maken en voetgangersvriendelijk van het Jekerkwartier. Vanmiddag weer een vervolggesprek gehad. Aan de orde zijn gesteld het verkeer door de Tafelstraat en de Witmakersstraat en daarnaast de situatie in de overige straten. Het plaatsen van een voetgangersbord met toegang voor het autoverkeer van omwonenden is even uitgesteld. Eerst wordt een nulmeting verricht in de Witmakersstraat. Zodra de uitkomst er is, wordt het overleg voorgezet. Verder zijn besproken het uitbreiden van bewonersparkeerplaatsen op basis van het terugdringen van betaalde parkeerplaatsen. Daar wordt een overzicht van gemaakt dat wij u zullen toesturen zodra we dit ontvangen hebben. Het aantal fietsenstallingen bij de UB aan de Nieuwenhofstraat wordt op korte termijn uitgebreid. Daarnaast zoeken we nog naar andere plaatsen voor deze stallingen. Een ander punt dat aan de orde gesteld is, is het zoeken naar laad-en losplekken voor het vrachtverkeer. Samen met de ondernemers zullen we daar voorstellen voor ontwikkelen. Mogelijk aan de Pieterstraat en op een andere plek in het kwartier. Tot slot gaan we het sluipverkeer onder de loep nemen. Met name de route Witmakerstraat, Kapoenstraat, Achter de Molens, etc. Ook daar zullen wij verslag van doen. Via de mail en deze website. Indien u een reactie wilt geven of een vraag wilt stellen dan kan dat via jekerkwartier@hotmail.com

LIJSTTREKKERSDEBAT 8 FEBRUARI JL. GROOT SUCCES !!!!!!!!!!!

Om 10 uur was het zover. Onder de aanwezigheid van meer dan 1oo bezoekers mochten de 8 aangemelde lokale lijsttrekkers (John Aarts, André Willems, Albert Nuss, Vivianne Heijnen, John Steijns, Gerdo van Grootheest, Mieke Damsma en John Gunter) hun politieke visie geven op de toekomst van ons Jekerkwartier. Allen prezen de schoonheid van onze buurt maar er werden verschillende accenten gezet. Onderwerpen die de revue passeerden waren, de parkeerproblematiek, autoluw maken van onze buurt, faciliteren van startende ondernemers, de sprong over de Bisschopssingel om onze buurt structureel en voetgangersvriendelijk met het Jekerdal te verbinden, studentenhuisvestiging, de problematiek van de parken, handhaving, etc. Het aanwezige publiek kon haar oordeel uitspreken door respectievelijk een groene, gele of rode kaart omhoog te steken. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Een echte winnaar kwam niet naar voren, maar duidelijk was, dat sommige lijsttrekkers in de komende weken nog een tandje bij moeten steken, willen ze in het gevlei komen van de aanwezigen. Na de pauze was het de beurt aan de zaal. Velen maakten van de gelegenheid gebruik, hun individuele problemen met zaken in de buurt voor te leggen. Daarnaast kwamen ook de structurele problemen op het gebied van parkeren en verkeer, overlast van studenten in de avonduren en de vraag naar een parkeervoorziening in de nabijheid van onze buurt aan de orde. Samengevat kijken we, als bestuur, terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Ook de aanwezige politici waardeerden na afloop ons evenement. Voor hen allen was het de vuurdoop in aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen van 19 maart as. 

Zaterdag 8 februari: Jekerkwartier neemt de maat van de Plaatselijke Politiek

Op woensdag 19 maart as zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Aan deze hoogmis van de democratie besteden wij aandacht door een bijeenkomst te organiseren met de lijsttrekkers van de plaatselijke politieke partijen. Op zaterdag 8 februari as organiseren wij een lijsttrekkersdebat in StayOkay, gelegen aan de Maasboulevard tussen 10.00 en 12.00 uur. Zaal open vanaf 09.30 uur.

De volgende lijsttrekkers hebben zich aangemeld: de wethouders Aarts (VVD), Willems (Seniorenpartij), Nuss (PvdA), Damsma (D’66), van Grootheest (Groenlinks) en vanuit de oppositie: Steijns (Stadsbelangen Mestreech), Gunther (SP) en Heijnen (CDA). U kunt ze het vuur aan de schenen leggen. In eerste instantie is het aan de lijsttrekkers om uit te leggen hoe zij de de komende 4 jaren de belangen van ons Jekerkwartier in de gemeenteraad zullen behartigen. Niet meer, maar ook niet minder. Wanneer ze alle 8 aan de beurt zijn geweest (spreektijd 5 minuten) is het aan de zaal om met hen in debat te gaan over wat ze wel en niet gezegd hebben over onze buurt. 

Vlaai en koffie staat voor u klaar. Wanneer u nu al een vraag heeft stuur deze dan naar jekerkwartier@hotmail.com. Tot dan

Het bestuur

 

 

Opvang verslaafden Hubertuslaan 4-6 door Leger des Heils wordt beëindigd

In het recente verleden hebben wij ons via periodiek overleg als Buurtplatform ingezet voor een veilige omgeving rondom de verslaafden-opvang aan de Hubertuslaan in onze wijk. De commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad heeft vandaag besloten per 1 mei as. deze opvang te sluiten en de opvang te verplaatsen naar de Statensingel. Wat de nieuwe functie wordt voor het pand aan de Hubertuslaan is ons niet bekend. Wij zullen daar nader onderzoek naar verrichten.

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie 2014

Op 11 januari begon om 11.00 onze eerste nieuwjaarsreceptie in café Forum. Al snel vulde zich het lokaal. Onder begeleidende muziek van enkele studenten van het Conservatorium  en het genot van koffie met vlaai werd het een gezellige bijeenkomst waarbij buurtbewoners met elkaar in gesprek gingen over recente gebeurtenissen en kennis maakten met de nieuwe bestuursleden. Op basis van de verzamelde adressen constateren wij dat een 60-tal mensen op de uitnodiging zijn ingegaan. Een zeer bemoedigende start. 

Nieuwjaar 2014

Next Posts