Visiedocument

 

Visiedocument Buurtplatform Jekerkwartier, maart 2011.

A.   Visie Buurtplatform Jekerkwartier.

1.    Algemeen. Positionering Maastricht als Kennis- Cultuur- en Woonstad

Sinds enkele jaren heeft het gemeentebestuur een profiel voor Maastricht gekozen : Kennis- Cultuur- en Woonstad. Het Bpf-JK kan zich daarin vinden en wil in zijn activiteiten zich mede laten leiden door deze hoofdlijn en deze versterken.
Het Jekerkwartier in Maastricht behoort tot de mooiste binnenstedelijke ensembles van Nederland. Daarom dienen zowel aan de uiterlijke kwaliteit als aan het gebruik van alle gebouwen qua wonen, ondernemen, bezoeken en verkeer dan ook hoge eisen te worden gesteld.

2.    Jekerkwartier, binnenstedelijke woonbuurt.

2.1.     Wonen

Van oudsher komen in de binnenstad vele verschillende stadsfunkties samen : wonen, werken, winkelen en uitgaan worden daar gecombineerd.

De verhoudingen tussen deze functies zijn steeds verschillend in tijd en plaats en ze zijn vaak met elkaar in concurrentie op een klein grondoppervlak. Het is de kunst om al deze functies in een compacte stad / buurt in een goed onderling evenwicht te houden.

Vanuit haar brede statutaire opdracht is het onder meer de taak van het Bpf-JK om in dit krachtenveld de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en woonomgeving te verbeteren met het doel een optimaal evenwicht te bewerkstelligen met de andere functies in het Jekerkwartier van nu. Daarnaast dient zij het algemeen belang van de buurt.

 

2.2      Verkeer

a.      Algemeen.

Maastricht zal moeten streven naar een veel beter bereikbare binnenstad voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker. Dat kan alleen als Maastricht ervoor kiest om het huidige aandeel van de auto in het bezoekersverkeer stap voor stap te vervangen door andere, geschiktere wijzen van vervoer van en naar de binnenstad. Dat zal uiteindelijk iedereen van profiteren, bewoners, ondernemers en bezoekers.

Er zijn immers vele positieve effecten:

  • Er komt veel ruimte beschikbaar voor iedereen die de auto in de stad écht nodig heeft : (ondernemers, onderhoudsmensen, mindervaliden, bewoners, etc.)
  • Vermindering van hoge concentraties fijnstof
  • Vermindering van geluidsoverlast in grote delen van de binnenstad
  • Verhoging van de fysieke veiligheid.
  • Maar vooral : een substantiële verhoging van de verblijfswaarde in grote delen van de binnenstad.

b.      Beleid JK

De beleidmaatregelen die daarvoor nodig zijn : verbeterd openbaar vervoer, parkeergelegenheid aan de rand van de stad, wijziging van bestemming van de Vrijthofgarage, uitbreiding fietsroutes etc. Deze maatregelen zijn opgedragen aan de stad als geheel en niet aan een  buurt. Op buurtniveau kan het JK wel meewerken aan dit beleid door in de eigen buurt te streven naar een verkeersgeleiding die leidt tot een vermindering van het (bezoekers)autoverkeer in de buurt bijv.

  • elimineren sluiproutes in en om de buurt
  • waar mogelijk ontmoedigen of afsluiten van straten voor bezoekersautoverkeer
  • stimuleren van fietsverkeer : van bezoekersautoparkeerplaats naar fietsparkeerplaats

Ook al zullen sommige belanghebbenden op de korte termijn nadelen verwachten, op termijn zal dit beleid resulteren in een substantiële verhoging van de verblijfskwaliteit die uiteindelijk iedereen, ondernemers, bezoekers en bewoners ten goede zal komen.

2.3      Commerciele functies     

2.3.1.  Detailhandel

Het JK kent een uitgebreide, specialistische en hoogwaardige detailhandel, veelal in de culturele en/of ambachtelijke sector :  goud- en edelsmederijen, specialistische kunst- en antiek, kunstgalerieën, vioolbouwers etc. Daarnaast hoogwaardige bakkers, een slager, een traditioneel supermarkt(je) een welhaast antieke drogisterij, specialistische (slow)foodproducten en nog veel meer. Dit type detailhandel hoort bij uitstek thuis in deze buurt en het behoud en versterking ervan op een manier die goed past in de eigen, hoge architectonische en stedebouwkundige kwaliteit van de gebouwde omgeving is een verrijking van de buurt. Aan die inpassing mogen hoge eisen worden gesteld.  De gemeente streeft ernaar om de zgn. aanloopstraten, bijv het traject Sint Pieterstraat – Mtr. Heijdenstraat – Hondstraat – Bredestraat/ Minckelersstraat een hogere verblijfswaarde te geven. Het Bpf-JK steunt die visie en zal  daaraan meewerken.

2.3.2.  Kantoren.


 

 

 

Kantoren en kantoorachtige  functies zijn in ruime mate vertegenwoordigd in het JK, al was het alleen al wegens de aanwezigheid van de Universiteit en de vele andere onderwijsinstituten. Een bovengrens lijkt op dit punt bereikt. Voor de panden die als woonhuis zijn gebouwd of anderszins geschikt zijn voor wonen, prevaleert daarom de woonfunctie boven een verdere uitbreiding van de kantoor- of andere functies. Combinaties zijn niet onmogelijk als er een substantiele woonfunktie (hoofdfunktie) van het pand in stand blijft.

2.3.3.  Horeca

  Horeca is een belangrijke stadsfunctie, zeker in het Jekerkwartier. Er zijn prachtigehorecabedrijven in het JK en ze zijn vormen een belangrijk element van deze binnenstadsbuurt.  Afhankelijk van ligging, aard, concept, profiel, wijze van exploitatie kan horeca een verrijkend element vormen, maar ook overlast veroorzaken. Desondanks is het Bpf-JK van mening dat horeca in de buurt thuishoort en er ook welkom is, mits het type bedrijf, het concept en de wijze van exploitatie past in het profiel van deze (woon)buurt.  Dan kunnen wonen en horeca goed samengaan en zodoende bijdragen aan het optimale evenwicht tussen de verschillende stadsfunkties in het Jekerkwartier. Het bestuur heeft in 2013  met de horeca-exploitanten een convenant opgesteld waarin een aantal spelregels zijn vastgelegd die dit waarborgen.

 

B.       Bpf JK, opdracht, positionering, organisatie, werkwijze.

1. Opdracht “Buurtgericht Werken”.

Buurtgericht werken is een organisatievorm voor bewoners, ingesteld door de gemeente. Het systeem omvat 43 (stichtingen-) buurtplatforms, wijkteams, Stadsdeelleiders en stadsdeelwethouders etc.  De bewoners zijn in tegenstelling tot de andere stadsfuncties niet van oudsher verenigd in een sterke organisatie met een commerciëel belang met de bijbehorende invloed. Met “buurtgericht werken” ( de buurtplatforms ) heeft het gemeentebestuur dit ondervangen.

2. Statuten.

Het doel van het Bpf-JK in de statuten : “Het organiseren, uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van de sociale infrastructuur van de wijk; de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij de wijk, de verbetering van de veiligheid en het imago van de wijk, en het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

3. Positionering Bpf.JK :  wonen ten opzichte van andere stadsfunktiesHet JK is een centrumbuurt. (zie: http://www.maastricht.nl/web/Buurtinformatie.htm).

Kenmerkend daarvoor is –zoals gezegd- dat daarin vele verschillende stadsfunkties op een kleine oppervlak voorkomen. De eerste opdracht van het Bpf-JK is het zorgen voor een een goede woonkwaliteit in het JK. Het geheel van funkties in een goed onderling evenwicht bepaalt  de kwaliteit van deze binnenstadsbuurt en daarmee ook van het wonen. De accenten in die variëteit onderscheidt de ene centrumbuurt van de andere. In het JK is de woonfunktie goed ontwikkeld en het Bpf-JK stelt zich ten doel deze hoofdeigenschap in stand te houden en van daaruit een optimaal evenwicht met alle andere stadsfunkties te bewerkstelligen. Daarnaast dient zij vanuit haar statutaire opdracht tevens het algemeen belang van de buurt.

 4. Organisatie en werkwijze.

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden.

4.1.      Contact met de bewoners.

Het Bpf is een stichting en het heeft dus geen gekozen bestuur. Het is dus ook geen volksvertegenwoordigend orgaan in formele zin dat namens de buurt optreedt. Niettemin hecht het bestuur eraan zoveel mogelijk de stem van de buurt leidend te laten zijn in al zijn acties en in al zijn contacten met de gemeente en anderen. Daartoe zal het zoveel mogelijk zijn oor te luister leggen bij de bewoners om goed in te kunnen schatten hoe ‘de buurt’ denkt over bepaalde zaken.

 4.2.      Werkgroepen

Het Bpf JK heeft voor een vijftal thema’s een werkgroepen ingesteld. In dit beleidsplan worden een aantal hoofdlijnen van beleid vastgelegd. Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij zelfstandig werken in de geest van die hoofdlijnen. In elke werkgroep zit minimaal een bestuurslid. Het bestuur is/blijft verantwoordelijk voor de werkwijze, standpunten en conclusies van de werkgroepen.

4.2.1.       Werkgroep Communicatie + website
4.2.2.       Werkgroep Bestemmingsplan
4.2.3.       Werkgroep Verkeer-Parkeren
4.2.4.       Werkgroep Horeca  &evenementen
4.2.5.       Werkgroep Openbare Ruimte

ad 1.  De Werkgroep Communicatie + Website (wg.C) adviseert het bestuur over de diverse vormen van communicatie en draagt zorg voor het vernieuwen van de website, het onderhoud ervan, het ontwerpen van een huisstijl van het Bpf-JK, de organisatie van bijeenkomsten met de buurtbewoners en alle andere vormen van interne en externe communicatie.

ad 2.  De Werkgroep Bestemmingsplan (wg.Bp) zal deelnemen aan de besprekingen op alle niveau’s over de totstandkoming van het nieuwe Bestemmingsplan ‘Centrum binnen de Singels’ dat in mei 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het JK zijn daarin een paar zaken van belang : de Tapijnkazerne, het Bauduinterrein, het opsplitsen van panden, het mogelijke verlies van woonruimte, de nieuwe bestemmingen van deelgebieden of panden en het bewaken van alle andere mogelijke belangen. Intussen heeft de gemeenteraad besloten dat er in 2014 een Integrale Visie Centrum moet komen, waarin alle aspecten van de binnenstad opnieuw aan de orde komen. Vanzelfsprekend zal het Buurtplatform daar intensief aan deelnemen.

ad 3.  de Werkgroep Beheer Openbare Ruimte (wg.OR) zal zich bezig houden met het onderhoud en reiniging van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord: graffiti, zwerfvuil, inrichting straten, pleinen en parken, kunst en de inrichting van andere culturele uitingen en het gebruik van de openbare ruimte door ondernemers, bewoners en bezoekers.

ad 4.   de Werkgroep Verkeer en Parkeren (wg.V) houdt zich bezig met de problematiek van de verkeersstromen, het parkeerbeleid in onze wijk en de door bewoners en gebruikers geconstateerde knelpunten in de dagelijkse praktijk. Zie onder de menuknop ‘Dossiers’.

ad 5.   Werkgroep Horeca & Evenementen (wg.H) die al lang in de buurt actief is, is in continu overleg met het gemeentebestuur over de horeca-gelegenheden in het Jekerkwartier. De werkgroep streeft ernaar om in samenwerking met de gemeente en de ondernemers een goed evenwicht tussen de beide stadsfunkties horeca en wonen in het JK te bevorderen.

-o-